Pentueet / Litters

A-pentue / A-litter 21.01.2001

(Fi Ch EuVW06 Karipian Amfitryon   - Dolly   )

Fi Ch Donorei Akiri Amiri   (D)

Donorei Agido Amiko   (D)

Donorei Arakize Azaze   (D)

B-pentue / B-litter 19.06.2002

(Int Fi Ee Rus Ch JWW02 AJW02 BaltW03 Jean v Rollenden Haus - Dolly   )

Donorei Barri Nam   (D)

Donorei Bare Nemo   (D)

LtW08 Donorei Baya Naba   (B)

Donorei Bora Nova   (B)

C-pentue / C-litter 14.02.2004

(Int Fi S Ee Ch Aiganai - Fi Ch Lumine's Caroline   )

Donorei Cabal Chaval   (D)

D-pentue / D-litter 08.08.2004

(Fi Ch Fi Ach Millan Renny - Int Fi S Lv Ch Tamilan Ice Angel   )

Donorei Dardo   (D)

Int Fi Lv Lt Ch LtW07 BerlSg08 Donorei Diletto   (D)

Donorei Damigella   (B)

Int Fi S Ee Ch FiJW05 Donorei Delizia   (B)

E-pentue / E-litter 21.01.2005

(Fi Ch EuVW06 Karipian Amfitryon   - LtW08 Donorei Baya Naba   )

Donorei Ekinni   (D)

Donorei E'Nele   (B)

F-pentue / F-litter 14.10.2005

(Int Fi Ee Rus Ch JWW02 AJW02 BaltW03 Jean v Rollenden Haus - Fi N Ch JWW02 AJW02 BaltW02 Jasam's Take Oh Misch-Ja d'Showman   )

Int Fi Ee Ch FiJW06 EeW07 EeW08 Donorei Fryon   (D)

Donorei Fyoer   (D)

G-pentue / G-litter 07.09.2006

(Int Fi S Ee Ch Tamilan Quick'Silver - Int Fi S Lv Ch Tamilan Ice Angel   )

Donorei Grinori   (D)

Donorei Gadaora   (B)

Donorei Gagaia   (B)

Donorei Gidara   (B)

H-pentue / H-litter 10.12.2006

(Int Fi Ee Ch FinJW06 EeW07 EeW08 Donorei Fryon   - Int Fi S Ee Ch FiJW05 Donorei Delizia   )

Donorei Hrali   (D)

BaltJW07 LtJW08 LvW08 Donorei Hrelize   (B)

Donorei Hryonia   (B)

I-pentue / I-litter 26.12.2006

(Fi Ee Rus Lv Ch Lumivyöryn Duracell - LtW08 Donorei Baya Naba   )

Donorei Inochia   (B)

Donorei Izzia   (B)

Donorei Ibaia   (B)

Donorei Idurania   (B)

J-pentue / J-litter 18.11.2007

(Int Fi Balt Ee Lt Lv Ch Dk Ch Balt Ee Lv Lt JCh BaltW07 LvW08 Lumivyöryn Hakaku Hansamu   - Int Fi S Lv Ch Tamilan Ice Angel   )

Donorei Jikorumena   (B)

K-pentue / K-litter 25.1.2009

(Int Fi Lv Ltu Ch LtW07 BerlSg08 Donorei Diletto   - LtW08 Donorei Baya Naba   )

Donorei Kosuk   (D)

L-pentue / L-litter 8.2.2009

(Fi Ch Lumivyöryn Lingote De Ouro   - Int Fi S Lv Ch Tamilan Ice Angel   )

Donorei Letusan Bahaya   (D)

Donorei Lucu Bung   (D)

Donorei Lempeng Mas   (D)

Donorei Luwes Putih   (B)

Donorei Lincah Bintang   (B)

M-pentue / M-litter 26.7.2009

( Lumivyöryn Neige Blanche   - BaltJW07 LtJW08 LvW08 Donorei Hrelize   )

Donorei Mango Mere   (D)

Donorei Mineola Minato   (B)

Donorei Maracuya Marine   (B)

N-pentue / N-litter 8.11.2010

(Care Bears Snow-Boy - Agnes-Akina   )

Donorei Niitti (D)

Donorei Naskali (D)

Donorei Nokkela (D)

Donorei Naksuna (B)

Donorei Nasta (B)

Donorei Nyytti (B)

O-pentue / O-litter 19.4.2012

(Noiden Love Just Of Power - Donorei Luwes Putih)

Donorei Onni Tulla Tupsahti (D)

Donorei Onnen Osuma (D)

Donorei Onnekas Olivia (B)

Donorei Onnellinen Omppu (B)

Donorei Onnen Tuiskaus (B)

Donorei Oodi Onnelle (B)

P-pentue / P-litter 19.6.2013

(Donorei Letusan Bahaya - Houndbrae Anastasia)

Donorei Pommi Viritetty (D)

Q-pentue / Q-litter 30.8.2014

(Daesdaemar Sunset Blvd - Donorei Luwes Putih)

Donorei Quqa Osaa Quqa Ei (D)

Donorei Qouqussa (D)

Donorei Qaiqqi Hyvin (D)

Donorei Qulje Mun Qanssa (B)

Donorei Quqa Muu Muqa (B)

Donorei Qanssa Tai Ilman (B)

R-pentue / R-litter 8.9.2016

(Baltik Lain Arctic Fox - Donorei Onnekas Olivia)

Donorei Rokkitukka (D)

Donorei Rokkistara (D)

Donorei Rokkimimmi (B)

Donorei Rokkipimu (B)